Mahkeme son kararı verdi Polis eşinin kurum değişikliği reddedilemez

Okuduğunuz haber
24 SAAT NÖBET TUTMAK YASAL MI?

Aday memurluk süresi 1 yıl mı ? 2 yıl mı ?

Anasayfa   /    Güncel    /    24 Saat Nöbet Tutmak Yasal Mı?

24 Saat Nöbet Tutmak Yasal Mı?

24 Saat esaslı çalışan kurumların başında  hastaneler gelmektedir. Hastanelerde çalışan binlerce sağlık personelinin en önemli konularının başında nöbetler gelmektedir. 

GÜNCEL      07 Nisan 2018 - 17:12     0

24 Saat Nöbet Tutmak Yasal Mı?

24 Saat Nöbet Tutmak Yasal Mı?

24 Saat esaslı çalışan kurumların başında  hastaneler gelmektedir. Hastanelerde çalışan binlerce sağlık personelinin en önemli konularının başında nöbetler gelmektedir. 

Sağlık personelinin hizmetinin  en yoğun bölümlerinde(ameliyathane,acil,yoğun bakım,servisler,röntgen vb) 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Haftalık çalışma saatinin kamu kurumlarında 40 saat, özel sektörde 45 saat olduğunu düşünürsek sağlık personeli 2 gün nöbet tutarak aslında mesaiyi doldurabiliyor fakat personel yetersizliğinden nöbet artı mesai ye de gelerek haftalık çalışma saatini aşmaktadır. Bunun karşılığı olan nöbet ücretini alsalar da yeteri kadar tatmin etmemektedir. 

Nöbet tutan birimlerde çalışan sağlık personelinin yıllık izinlerde,resmi tatillerde,hafta sonlarında da nöbet tutması gerektiği için nöbet tutmak ve değiştirmek zorunda kalmaktadır. Mesai kavramının idarenin insiyatifi doğrultusunda uygulanması sağlık personelini izin alma konusunda da sıkıntıya sokmaktadır.

Sağlık personeli bu mesleği seçmiş olmanın gerekliliği olan nöbet tutma sorununu da kabullenmiş durumdadır. Bunu nedenle sağlık personelinin istediği nöbet ücretlerinin arttırılması ve idarenin nöbet parası ödememek için personele gerekmediği yerlerde izin kullandırmaktadır. İdareciler nöbet parası kendi cebinden ödermiş gibi davranması bazı birimlerde nöbetlerde personel sayısını düşürmesi çalışma yoğunluğunu arttırmaktadır. Özellikle servis ve yoğun bakımlarda hasta sayısının gece ve gündüz aynı olmasına rağmen gece nöbet tutan personel yarısından bile azdır. 

İlgili kanun şu şekilde, 

Madde 38 – (Değişik: 1/4/2005-2005/8720 K.)
Yataklı tedavi kurumlarında tüm personelin mesai başlama ve bitiş saatleri, hizmetin ve mahallin özelliği
ve kurum personel kadrosu göz önüne alınarak ilgili kanunlara göre Valilikçe belirlenir.
Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını
da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir.

C – NÖBET ESASLARI
Madde 41 – Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri dışında ve resmi
tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili
idari ve teknik yardımları vaktinde sağlıyabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kasalara zamanında
müdahale edebilmek amacını güder.
a) Nöbet Saat 8.00 den ertesi gün 8.00 e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar hiçbir surette kurumdan
ayrılamazlar.
b) Nöbetçi personel nöbeti teslim alacak personel gelmeden ve nöbetinde geçen önemli olaylar,
izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz.
Nöbeti teslim alacak vaktinde gelmediği takdirde,durum baştabibe bildirilir, gerekli tedbir alındıktan
sonra eskisi ayrılabilir.
c) Nöbet günleri ancak baştabiblik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde nöbetçinin kabul edilebilir bir
mazeretinin bulunması, değişikliğin hastane müdürü tarafından daha önceden nöbet cetvellerine işlenmesi ve
ilgililere duyurulması gerekir.
1326
d) Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine,
faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.
e) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele,
kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyle evinde veya kurum
içersinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabib izin verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda
baştabib veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar.
Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyle diğer iş
günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.
f) Kurum nöbet cetvelleri her hizmet bölümü veya meslek grubu için ayrı ayrı düzenlenir. Nöbet listeleri
aylık olarak hazırlanır; tabib ve doğrudan baştabibliğe bağlı görevlilerin listelerini baştabiblik, idareye bağlı
personelin listesini hastane müdürlüğü, başhemşireliğe bağlı olanların listelerini ise baş hemşirelik düzenler ve
bunları baştabib onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği baştabib odasına,nöbetçi tabib odalarına ve ayrıca
kurumun görülebilen bir yerine asılır. Birer örneği de Sağlık müdürlüğüne gönderilir.
Nöbet listeleri normal günler için ayrı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil günleri için de ayrı olarak
düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.
g) Nöbet tutan her meslek grubu için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir nöbet defteri tutulur. Nöbetçiler
bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye devredilen tıbbi, idari ve
teknik işlerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri hegün hastane müdürü tarafından tetkik edilerek
gerekleri yapılır. Önemli hususlarda baştabibe iletilir.
NÖBET TÜRLERİ
Madde 42 – Nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütülür. Acil
ve branş nöbetlerinin hangi hallerde, tutulacağı hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin
gereklerine göre baştabib tarafından tesbit edilir. Eğitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık eğitimi
görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacaklarını da baştabib tesbit eder.
A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan
kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi
mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini
yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.
B) Normal Nöbetler: Mesai saatleri dışında personelin mesai başlangıç saatini değiştirerek veya vardiye
sistemi ile gördürülemeyen veyahut bunların dışında kalan hizmetlerin yürütülmesi için düzenlenen nöbet
şeklidir. Bundan amaç; ilgili hizmetin mesai saati dışındaki devamını sürdürerek idari ve tıbbi hizmetlerde
süreklilik sağlamaktadır. Bu nedenle, bu nöbete kalan görevliler mensub olduğu hizmet bölümü amirinin yetki
ve sorumlulukları ile mesleğinin yetki ve sorumluluklarını haizdirler.
Bu nöbetin tutulduğu kurumlarda, acil vak'alar için ayrıca nöbet veya hizmet birimi bulunmadığı
takdirde acil vak'a muayenesini ve gerekli ilk yardım ve tedaviyi nöbetçi tabib yapar. Vak'a kendi branşıyle ilgili
değilse süratle ilgili dal uzmanını ve acil vak'a için gerekli görülen diğer personeli de davet eder.
1327
Bu nöbetle birlikte acil veya branş nöbeti tutulan kurumlarda normal nöbeti tutan tabib, baştabib
yetkilerini haiz olarak sadece idari amir sorumluluğunu yüklenir.
Eğitim hastaneleri dışında uzman baştabib yardımcısı ile birlikte uzman tabib adedi normal nöbet
tutmaya müsait kurumlarda baştabib yardımcıları da normal nöbete girerler.
C) Acil nöbetler: Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete
ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı
sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabib tesbit eder.
Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler.
Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya
zorunludur.
D) Branş nöbeti: Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum
kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve klinik adedi gözönüne alınarak acil hizmetiçin kliniklere
bütün personeliyle birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu
takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenler de bu ekibe
eklenebilir, veya davet edilebilir. Branş nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabib ve personel
ekiplerini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabibliğe verirler. Bu kliniklere gereğinde başka hizmetlerden
personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini
de ifa ederler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez.
Madde 43 – Tabib nöbetleri:
A) Tek tabib bulunan kurumlarda, kurumda yatan hasta varsa, tabib arandığında bulunabileceği yeri
bildirmekle ve akşam vizitlerini yapmakla görevlidir.
B) Baştabib dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tutulur.
C) Baştabib dahil dört ve daha yukarı tabib bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak baştabib
dahil beş veya yukarı tabib olduğu zaman baştabib nöbet tutmaz.
Madde 44 – Diştabibi nöbetleri:
Dört veya daha fazla diş tabibi bulunan kurumlarda diştabibi nöbeti konulur.
Kurumların bünyesinde diş tedavi protez merkezi bulunup bulunmadığına, acil vak'a durumuna, iş
hacmine ve diş tabibi mevcuduna göre kaç diş tabibinin nöbetçi kalacağına baştabib karar verir.
Madde 45 – Eczacı nöbetleri:
Başeczacı dahil bilfiil eczanede görevli dört eczacı bulunan kurumlarda eczacı nöbeti tutturulur.
Beş ve daha fazla eczacı bulunan kurumlarda başeczacı nöbete girmez kurumun iş hacmine, acil vak'a
durumuna ve eczacı adedine göre kaç eczacının nöbete kalacağına baştabib karar verir.
Madde 46 – Uzmanlık Eğitimi görenlerin nöbetleri:
a) Kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi görenler
nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabib düzenler. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti
tutan uzman nezaretinde çalışırlar. Kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda bulunduğu
takdirde servis nöbeti tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetine girerler.
1328
Uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamaz.
Bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu takdirde, bunlar sıra ile servis nöbeti tutarlar.
Servis nöbetini servis şefi düzenler. Bu düzenlemede genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti göz önünde
bulundurulur.
Madde 47 – Başhemşire yardımcılarının nöbetleri:
Başhemşire yardımcısı adedi dört veya daha fazla ise bunlar başhemşirelik nöbeti tutarlar.
Madde 48 – Hemşire, ebe ve hemşire yardımcılarının nöbetleri:
A) Bünyesinde doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı (başhemşire
dahil) toplamı ikiden fazla ise, bunlar arasında nöbet uygulanır. Başhemşire ile beraber dörtten fazla hemşire,
ebe ve hemşire yardımcısı bulunan kurumlarda başhemşire nöbete girmez, herhangi bir sebeble sayıları dörtten
aşağı inerse başhemşire de nöbete dahil olur.
B) Bünyesinde doğum servisi bulunan kurumlarda ebelik görevi yapanlarla, hemşirelik görevi yapanlar
için A Fıkrasındaki ölçüler dahilinde ayrı ayrı nöbet düzenlenir. Kurumun özelliği, hizmetin gereği ebe ve
hemşire görevi ifa edenlerin adedine göre baştabiblik bu nöbetleri birleştirip ayırabilir. Ebelik ve hemşirelik
hizmeti görenlerin miktarı yeterli olduğu ve hizmetin icapları gerektirdiği takdirde baştabiblik ayrı ayrı yerlerde
birden fazla hizmet yeri için hemşirelik nöbeti ihdas edilebilir. (Genel servisler, acil bakım, yoğun bakım v.s.
gibi) Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler.
Madde 49 – Tıbbi teknisyenlerin nöbetleri:
a) Aynı branştan bir veya iki tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda bu teknisyenler servis nöbeti tutmazlar.
Gerekli ve acil hallerde sıra ile baştabib veya nöbetçi tabibin davetine gelirler.
b) Aynı branşta ikiden fazla tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda baş tabibin lüzumlu gördüğü hallerde ve
hizmet yerlerinde bunlar da kendi aralarında nöbet tutarlar.
Madde 50 – Yardımcı hizmetler sınıfı personelin nöbetleri:
Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yardımcı hizmetler personeli gerekli hallerde baştabibin uygun
göreceği şekilde nöbet tutarlar.
Madde 51 – (Değişik: 1/4/2005-2005/8720 K.)
Yataklı tedavi kurumlarında genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan personelin nöbetleri aşağıdaki
şekildedir:
a) Hastane Müdürü nöbet hizmetiyle yükümlü değildir.
b) Hastane müdür yardımcıları; hastane müdürünün belirleyeceği esaslara göre görevleri ile ilgili nöbete
tabi tutulurlar. Baştabip, ihtiyaca göre hastane müdür yardımcılarını farklı çalışma saatlerinde çalıştırabilir.
c) Genel idare hizmetleri sınıfındaki veznedar hariç diğer memurların nöbetleri hizmet gerekleri dikkate
alınarak hastane müdürü tarafından düzenlenir.
Madde 52 – Teknik personel nöbetleri:
a) Kadrolarında mühendis (makine,elektrik) bulunan kurumlarda mühendisler nöbet tutmakla yükümlü
değildirler.
b) Dört ve daha fazla teknisyeni bulunan yataklı tedavi kurumlarında bunlar da teknik hizmetlerde
nöbete tabi tutulurlar. Ancak başteknisyen nöbete girmez.
c) Nöbet tutulmadığı zamanlarda gerekli ve acil hallerde mühendis ve teknisyenler görevlilerin davetine
gelirler.

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

FOTO GALERİ

SON DAKİKA HABERLERİ